Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can: Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền.

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can: Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền.

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, các bị can: Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền.

Hits: 3Chia sẻ