Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: “Phải chuẩn bị nhân lực cho tình huống dịch lan rộng”

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: "Phải chuẩn bị nhân lực cho tình huống dịch lan rộng"

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: “Phải chuẩn bị nhân lực cho tình huống dịch lan rộng”

Hits: 0Chia sẻ