“Tham nhũng ngàn tỷ, có nhận án tử hình cũng chưa công bằng cho xã hội”

"Tham nhũng ngàn tỷ, có nhận án tử hình cũng chưa công bằng cho xã hội"

“Tham nhũng ngàn tỷ, có nhận án tử hình cũng chưa công bằng cho xã hội”

Hits: 0Chia sẻ