Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 4-6/12/2019.

Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 4-6/12/2019.

Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 4-6/12/2019.

Hits: 1Chia sẻ