Thành nhà Hồ (hay thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Thành nhà Hồ là kinh đô của nước Đại Ngu (Quốc hiệu nước Việt thời nhà Hồ).

Hits: 2

Nguyễn ThuChia sẻ